advanced search

found 93 results

Էներգաարդյունավետ ջեռուցման սարքերի և այլընտրանքային կենսավառելիքի օգտագործման խթանում Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում-Գործողությունների ծրագիր

Energy efficient heating devices and use of alternative biomass fuel in rural households of Armenia-Plan of promotion

Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում վառելափայտի/ գոմաղբի օգտագործման նվազեցման մոտեցուﬓեր. իրագործելիության ուսուﬓասիրություն և ծախս-օգուտ վերլուծություն

Feasibility study and costbenefit analysis on the approaches to reduce the use of fuelwood/dung for heating in rural Armenia