advanced search

found 84 results

Էներգաարդյունավետ ջեռուցման սարքերի և այլընտրանքային կենսավառելիքի օգտագործման խթանում Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում-Գործողությունների ծրագիր

Energy efficient heating devices and use of alternative biomass fuel in rural households of Armenia-Plan of promotion

Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում վառելափայտի/ գոմաղբի օգտագործման նվազեցման մոտեցուﬓեր. իրագործելիության ուսուﬓասիրություն և ծախս-օգուտ վերլուծություն